ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં 10 પાસ પર 1499 જગ્યાઓ માટે આવી બમ્પર ભરતી, રૂ. 47,100 સુધી મળશે પગાર

ગુજરાત હાઇકોર્ટ ભરતી 2023

WhatsApp Group Join Now Telegram Group Join Now Gujarat High Court PEON Bharti 2023: ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા ગુજરાત રાજ્યની નીચલી અદાલતો હસ્તકની પટાવાળા (વર્ગ 4) (જેમાં પટાવાળા, ચોકીદાર, જેલ વાર્ડર, સ્વીપર, વોટર સર્વર, લીફ્ટમેન, હોમ એટેન્ડન્ટ-ડોમેસ્ટિક એટેન્ડન્ટ સહિતનો સમાવેશ થાય છે)ની 1499 ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે યોગ્યતા ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવશે. ગુજરાત … Read more

ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં જિલ્લા ન્યાયાધીશની જગ્યાઓ માટે આવી ભરતી, અહીથી કરો અરજી

ગુજરાત હાઇકોર્ટ ભરતી 2023

WhatsApp Group Join Now Telegram Group Join Now ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં જિલ્લા ન્યાયાધીશની જગ્યા માટેની જાહેરાત. ઉમેદવારોને આ ખાલી જગ્યા માટે નીચે દર્શાવેલ વિગતો અને પાત્રતા માપદંડો વાંચવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ઉમેદવારોએ તેમની લાયકાત એટલે કે શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, અનુભવ અને વગેરે તપાસવું આવશ્યક છે. લાયક ઉમેદવારો તેમની અરજીઓ 5મી મે 2023 પહેલાં સીધી … Read more

ગુજરાત હાઇકોર્ટ ભરતી 2023 : સિવિલ જજની 193 જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

ગુજરાત હાઇકોર્ટ ભરતી 2023

WhatsApp Group Join Now Telegram Group Join Now હાઇકોર્ટ ઓફ ગુજરાત સિવિલ જજની ભરતી 2023: ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં સિવિલ જજની જગ્યા માટેની જાહેરાત. ઉમેદવારોને આ ખાલી જગ્યા માટે નીચે દર્શાવેલ વિગતો અને પાત્રતા માપદંડો વાંચવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ઉમેદવારોએ તેમની લાયકાત એટલે કે શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, અનુભવ અને વગેરે તપાસવી આવશ્યક છે. પાત્ર ઉમેદવારો … Read more