થ્રી વ્હીલર લોન યોજના

આ યોજના હેઠળ કુલ 2.50 લાખ સુધીની મળશે લોનની સહાય

માત્ર 3% વ્યાજે મળશે  2.50 લાખની લોન

ગુજરાતના અનુસુચિત જાતિના નાગરિકોને મળશે લાભ 

અરજદાર ગુજરાતનો વતની હોવો જોઈએ

વધુ માહિતી મેળવવા