પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા વીમા યોજના

2 લાખ રૂપિયા સુધીની વીમા રકમનો મળશે લાભ

પીએમ સુરક્ષા વીમા યોજનાનો લાભ ભારતના નાગરિકોને મળશે.

બેંક આ યોજનાનો લાભ ઘરે બેઠા આપે છે.

વધુ માહિતી મેળવવા