પોસ્ટ ઓફિસ ગ્રામ સુરક્ષા યોજના 

આ યોજના અંતર્ગત રોજના 50 રૂપિયા જમા કરો અને મેળવો 35 લાખ રૂપિયા 

પોસ્ટ ઓફિસ વિભાગ દ્વારા શરુ થઇ આ યોજના 

80 વર્ષની ઉંમરે પહોંચવા પર, વીમાધારક વ્યક્તિને મળશે બોનસ

વધુ માહિતી મેળવવા