મહિલા સન્માન બચત પત્ર યોજના 2023 

મહિલાઓ હવે 2 વર્ષ માટે રૂ. 2 લાખનું વ્યાજદર સાથે કરી શકશે રોકાણ 

ભારતીય મહિલાઓને મળશે આ યોજનાનો લાભ 

મહિલાઓની ઉંમર ઓછામાં ઓછી 18 વર્ષ હોવી જોઈએ 

વધુ માહિતી મેળવવા