લેપટોપ સહાય યોજના 

કોમ્પ્યુટર કે લેપટોપની ખરીદી માટે રૂ 1.5 લાખની લોન સહાય આપવામાં આવશે 

લાભાર્થીની ઉંમર 18 વર્ષથી વધુ અને 55 વર્ષથી વધુ ન હોવી જોઈએ. 

ઘરે બેઠા કરો અરજી 

વધુ માહિતી મેળવવા