વિધવા લાભાર્થીઓને દર મહિને રૂપિયા 1250 ની મળશે સહાય 

સમાજમાં નિરાધાર વિધવા બહેનો સમાજમાં સન્માનભેળ જીવન જીવી શકશે

કુટુંબની વાર્ષિક આવક 1,50,000/- કરતાં વધુ ન હોવી જોઈએ 

વધુ માહિતી માટે