આ યોજના અંતર્ગત વિદ્યાર્થીઓને મળશે રૂ.8000 ની સહાય

ઘરે બેઠા કરો અરજી 

યોજનાનો લાભ લેવા માટે કુટુંબની આવક મર્યાદા 4,50,000 હોવી જોઈએ  

વધુ માહિતી મેળવવા