સાહસોને 10 લાખ સુધીની મળશે લોનની સહાય

નાના પાયાની કંપનીઓને વિકાસ કરવા

તમારા બેંક એકાઉન્ટ સાથે આધાર નંબર લિંક હોવા જોઈએ.

દેશના પ્રધાનમંત્રીએ યોજનાની શરૂઆત કરી 

વધુ માહિતી મેળવવા