મુખ્યમંત્રી મહિલા ઉત્કર્ષ યોજના

રાજ્યની આવી 10 લાખ મહિલાઓને રાજ્ય સરકાર દ્વારા લોન આપવામાં આવશે

0 % વ્યાજે લોન આપવામાં આવશે 

સરકાર તરફથી તમામ સખી મંડળોને મળશે લાભ

વધુ માહિતી મેળવવા