ભોજન બિલ સહાય યોજના

10 માસ માટે રૂ.1500ની મળશે સહાય 

આ યોજના હેઠળ છાત્રાલયમાં રહીને નબળી આર્થિક સ્થિતિવાળા વિદ્યાર્થીઓ સારું અને ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવી શકે

વિદ્યાર્થી ગુજરાતનો નાગરિક હોવો જોઈએ. 

વધુ માહિતી મેળવવા