બાલ જીવન વીમા યોજના 2023 

પોસ્ટ ઓફિસ ગ્રામીણ ટપાલ જીવન વીમા હેઠળ કરવામાં આવી શરૂઆત 

માત્ર 6 રૂપિયાનું રોકાણ કરીને બાળકને બનાવો કરોડપતિ 

કુટુંબ દીઠ માત્ર બે બાળકો જ લાભ માટે પાત્ર 

વધુ માહિતી માટે