અટલ પેન્શન યોજના 

આ યોજનાની શરૂઆત કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કરવામાં આવી છે.

આ યોજનાનો લાભ ભારતના તમામ રાજ્યોના દરેક નાગરિકોને મળશે 

ઓછામાં ઓછા 1000 અને વધુમાં વધુ 5000 નું માસિક પેમેન્ટ આપવામાં આવશે.

વધુ માહિતી માટે