વિદેશ અભ્યાસ યોજના 2023 : આ યોજના હેઠળ વિદેશ જવા માટે વિદ્યાર્થીઓને રૂ. 15 લાખ સુધી ની મળશે લોન

વિદેશ અભ્યાસ યોજના 2023

WhatsApp Group Join Now Telegram Group Join Now ગુજરાત બિન અનામત શૈક્ષણિક અને આર્થિક વિકાસ નિગમ(GUEEDC) બિનઅનામત વર્ગોની પીડાઓને સમજવાનું કામ કરે છે. બિન અનામત વર્ગની સમસ્યાઓને સમજીને ઉકેલ માટે સરકારશ્રીને ભલામણ કરે છે. સમાજ કલ્યાણને લગતી વિવિધ યોજનાઓનો અભ્યાસ કર્યા બાદ, Bin-Anamat વર્ગો માટે કલ્યાણકારી યોજનાઓની ભલામણ તૈયાર કરે છે. બિન અનામત વર્ગ આયોગ … Read more