પશુ વ્યાજ સહાય યોજના : આ યોજના અંતર્ગત પશુ ખરીદી માટે લીધેલ લોનના વ્યાજ પર મળશે સહાય

પશુ વ્યાજ સહાય યોજના

WhatsApp Group Join Now Telegram Group Join Now આઇ ખેડૂત પોર્ટલ પર પશુ વ્યાજ સહાય યોજના શરૂ કરવામાં આવેલી છે આ યોજના સરકાર દ્વારા પશુપાલકોને પશુઓની ખરીદી ઉપર લેધર લોન પર 12 ટકા સુધી વ્યાજ પર સહાય યોજના નો લાભ મળવા પાત્ર થશે. આ યોજના હેઠળ રાજ્યમાં વસતા પશુપાલકો નવા પશુઓની ખરીદીની કરી વધુ કમાણી … Read more