ઘરઘંટી સહાય યોજના : આ યોજના હેઠળ લાભાર્થીઓને ઘરઘંટી માટે રૂ. 15,000 સુધીની મળશે સહાય

ઘરઘંટી સહાય યોજના

WhatsApp Group Join Now Telegram Group Join Now રાજ્ય સરકારો નાગરિકોના કલ્યાણ અને હિતને ધ્યાને રાખીને વિવિધ યોજનાઓ બહાર પાડતી હોય છે. જેમ કે, વિદ્યાર્થીઓ માટે ડિજીટલ ગુજરાત પોર્ટલ પર સ્કોલરશીપ યોજના ઓનલાઈન મૂકવામાં આવે છે. ખેડૂતો માટે Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana બહાર પાડેલ છે. એવી જ રીતે સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ … Read more

ઘરઘંટી સહાય યોજના : આ યોજના અંતર્ગત મહિલાઓને મફતમાં મળશે ઘરઘંટી

ઘરઘંટી સહાય યોજના

WhatsApp Group Join Now Telegram Group Join Now સરકાર દ્વારા અવારનવાર ઘણી બધી યોજના અમલમાં મુકવામાં આવે છે તેમ જ ગુજરાત સરકાર દ્વારા ઘરઘંટી સહાય યોજના (Flour Mill Sahay Yojana Gujarat) શરૂ કરવામાં આવેલી છે. આ યોજનાને ગુજરાત રાજ્યના સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગના તેમજ આર્થીક રીતે પછાત વર્ગના લોકો માટે શરૂ કરવામાં આવેલી … Read more