આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીમાં ટેકનિકલ સહાયકની જગ્યાઓ માટે આવી ભરતીની જાહેરાત

આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી ભરતી 2023

WhatsApp Group Join Now Telegram Group Join Now આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી ટેકનિકલ આસિસ્ટન્ટની ભરતી 2023: આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીમાં ટેકનિકલ આસિસ્ટન્ટની જગ્યા માટેની જાહેરાત. ઉમેદવારોને આ ખાલી જગ્યા માટે નીચે દર્શાવેલ વિગતો અને પાત્રતા માપદંડો વાંચવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ઉમેદવારોએ તેમની લાયકાત એટલે કે શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, અનુભવ અને વગેરે તપાસવું આવશ્યક છે. લાયક … Read more